Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. ogłasza:

Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.132 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U.z 2019 poz.2019 z późn.zm) zwanej dalej "ustawą Pzp" na "Dostawy artykułów żywnościowych dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o."

Termin składania ofert: 02.07.2021r. godz.09:00
Miejsce składania ofert: elektronicznie - za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Otwarcie ofert: 02.07.2021 godz. 09:30

Ogłoszenie

SWZ + załączniki

Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytania 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UE

Przesuniecie terminu składania ofert

Przesunięcie terminu składania ofert na dzień 07.07.2021 godz:09:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 07.07.2021 godz.: 09:30

SWZ po zmianie   + Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz Cenowy

Odpowiedzi na pytania 3 + poprawiony Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz Cenowy

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu Pakietów: 1,2,3,4,5,6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o cofnięciu decyzji związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty 27.07.2021

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 25 czerwiec 2021 15:12 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. środa, 30 czerwiec 2021 14:02 Monika Bakalarz
Artykuł został zmieniony. środa, 30 czerwiec 2021 14:15 Monika Bakalarz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 lipiec 2021 09:46 Monika Bakalarz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 lipiec 2021 12:46 Monika Bakalarz
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 lipiec 2021 14:02 Monika Bakalarz
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 lipiec 2021 14:03 Monika Bakalarz
Artykuł został zmieniony. środa, 07 lipiec 2021 08:56 Monika Bakalarz
Artykuł został zmieniony. środa, 07 lipiec 2021 09:13 Monika Bakalarz
Artykuł został zmieniony. środa, 07 lipiec 2021 14:18 Monika Bakalarz
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 lipiec 2021 11:38 Monika Bakalarz
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 lipiec 2021 11:42 Monika Bakalarz
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 lipiec 2021 13:38 Monika Bakalarz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 lipiec 2021 11:38 Monika Bakalarz