Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. ogłasza

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) [zwanej dalej także „pzp”] na "Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora"

Termin składania ofert: 25.05.2021 godz. 9:00

Miejsce składania ofert: elektronicznie- za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e PUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.05.2021 godz. 9:30

Identyfikator postępowania: cb2a1b09-8fec-4866-b75d-8aaf0ea3f2a8

Ogłoszenie

SWZ + załączniki

JEDZ

Modyfikacja treści SWZ

SWZ + załączniki po zmianach            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania 14.05.2021    Załączniki po odpowiedziach 14.05.2021

Poprawa omyłki pisarskiej Zamawiającego 18.05.02021      Załącznik nr 1 do SWZ po poprawieniu omyłki  18.05.2021

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 10 maj 2021 12:56 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 maj 2021 12:57 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 maj 2021 12:46 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 maj 2021 14:29 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 maj 2021 08:49 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 maj 2021 14:45 Natalia Kosmala
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 maj 2021 14:54 Natalia Kosmala