Organ stanowiący

Organem uchwałodawczym w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. jest Walne Zgromadzenie Wspólników.

W Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o 100% udziałów posiada Gmina Miejska Pabianice.