Zapewnienie dostępności

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) – zwaną dalej ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 2. Wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 1. wymagania dotyczące treści, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ich publikacji;

 2. kompetencje organu właściwego w sprawach monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy;

 3. zasady monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych lub aplikacji mobilnych oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie dostępności cyfrowej;

 4. postępowanie w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów.

 1. Niniejszy dokument określa środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Pabianickiego Centrum Medycznego sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach (95 – 200) przy ulicy Jana Pawła II 68, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062) – zwaną dalej ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 1. Zapewnienie dostępności cyfrowej

 1. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych
  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo
  o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 2. Żądanie, o którym mowa w pkt II ust. 1 powinno zawierać:

  a) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

  b) wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;

  c) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

  d) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

 3. Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 4. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

 5. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 1. Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej

 1. Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

 2. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

 3. Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,

 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność,

  w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym,

 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 1. Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

 2. W przypadku gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku
  o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione,
  w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

 3. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej można:

 1. złożyć osobiście w siedzibie Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. - Kancelaria – ul. Jana Pawła II 68, Pabianice;

 2. wysłać pocztą na adres: PCM Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95 -200 Pabianice;

 3. wysłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin określony w pkt III ust. 4 lub otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 31 ust. 3 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Skarga powinna zawierać wymogi opisane w art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do postępowań w sprawach skarg stosuje się przepisy działów I i II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Pobierz:

Zał. 1 – wniosek o zapewnienie dostępności - wzór